康德行政警察:警政署徵才7700人,公職缺額第一、錄取率第一!

  • 2Kao_Qing_Jiang_Zuo_Xiao_ben.jpg
  • 2Jian_Ren_Sheng_Deng_Xiao_ben.jpg
  • 1050417Xing_Zheng_Jing_Cha_Xiao_ben.jpg
  • 1Zai_Xiao_Sheng_Fang_An_Xiao_ben.jpg
  • 1Jiao_Tong_Bu_Sheng_Zi_.jpg
  • 1Fa_Lu_Zhuan_Xue_Kao_Xiao_ben.jpg
  • 3Jian_Suo_Guan_Li_Yuan_Xiao_ben.jpg
  • 3Fa_Yuan_Shu_Ji_Guan_Xiao_ben.jpg
  • 1050417Fa_Ke_Jia_Qiang_Xiao_ben.jpg